YearEventAchievement
1995 1st South East Asian Wushu Championship
Hanoi,Vietnam
NanQuan - Silver
1996 4th Asian Wushu Championship
Manila, Philippines
NanQuan - Bronze
1997 19th South East Asian Games
Jakarta, Indonesia
QiangShu -Bronze
NanQuan - Silver
1998 13th Asian Games
Bangkok, Thailand
NanQuan - Bronze
1999 5th World Wushu Championship
Hong Kong, China
NanDao - Gold
  2nd South East Asian Wushu Championship
Yangon, Myanmar
NanQuan - Gold
NanGun - Silver
NanDao - Silver
Overall - Gold
2001 21st South East Asian Games
Kuala Lumpur, Malaysia
Nanquan – Gold
NanDao + NanGun combined – Gold
2002 14th Asian Games
Busan, Korea
NanQuan 3 events
combined Gold
2003 22nd South East Asian Games
Hanoi, Vietnam
NanQuan - Gold
NanDao - Silver
  7th World Wushu Championship
Macao, China
NanQuan - Silver
NanGun - Bronze
2004 6th Asian Wushu Championship
Yangon, Myanmar
NanDao - Gold
All Combined - Gold
NanQuan - Silver
2005 8th World Wushu Championship
Hanoi, Vietnam
NanDao - Gold